Skip to content Skip to footer

Zanieczyszczenie gleb i ich monitoring w celu ochrony środowiska

Dynamiczny rozwój przemysłu oraz ekspansywna polityka zajmowania coraz większych obszarów pod uciążliwe dla środowiska naturalnego inwestycje wymaga od specjalnych organów państwowych stałego monitorowania stanu gleb, szczególnie w pobliżu tego rodzaju działalności gospodarczej.

Dlaczego zanieczyszczenie gleb i ich monitoring jest tak ważny dla warunków życia ludności?

Od dobrego stanu gleb zależy także jakość wód gruntowych, co ma bardzo ważne znaczenie dla warunków życia okolicznych mieszkańców. Dlatego też zanieczyszczenie gleb i ich monitoring stanowi podstawę na terenach mocno uprzemysłowionych.

Stosowne organy państwowe na bieżąco sprawdzają stężenia różnych szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, w tym metali ciężkich, pestycydów oraz pochodnych produkcji przemysłowej.

Stałe monitorowanie zapobiega nadmiernemu zasoleniu wód, nadmiernemu zakwaszeniu oraz alkalizacji gleb, a także naruszeniu równowagi jonowej i biologicznej. Dzięki takim działaniom chroni się naturalne otoczenie człowieka oraz środowisko przyrodnicze.

Na czym koncentruje się monitoring gleb oraz stanu zanieczyszczenia?

Monitoring gleb głównie polega na ocenie kilku zasadniczych elementów, które są określone w ustawie o zasobach naturalnych i jakości ziemi oraz wód.

Do nich należy przede wszystkim ocena jakości obszarów lokalnych zanieczyszczeń gleby i ziemi, a także wyodrębnianie zagrożonych stref oraz przygotowanie i wdrożenie programów naprawczych na tych terenach.

Służby monitorujące udostępniają szczegółowe informacje o stanie danych terenów, umieszczają strefy, gdzie są przekroczone dopuszczalne normy w specjalnych rejestrach, a także przekazują dane do głównego krajowego rejestru.

Jakie najważniejsze źródła zanieczyszczeń są brane pod uwagę przez służby monitorujące gleby?

Do źródeł stwarzających największe zagrożenia środowiskowe można zaliczyć lokalne zakłady przemysłowe, które zanieczyszczają niewielkie tereny okoliczne, ale istnieją zagrożenia o większym zasięgu, które są trudne do opanowania.

Do takich gałęzi, które generują bardzo duże zanieczyszczenia należy przede wszystkim transport drogowy, a także cały system jego obsługi, w tym stacje paliw, bazy transportowe i inne podobne obiekty.

Duże zanieczyszczenia środowiskowe powodują także elektrociepłownie, które wydalają do otoczenia pochodne spalania paliw w procesach energetycznych. Emitują one niezwykle szkodliwe związki chemiczne, które mogą prowadzić do degradacji gleb okolicznych gleb, a także podskórnych wód gruntowych.